Kvalitetspolicy

Kvaliteten hos Linje & Kabelplöjning AB är liktydig med att kundernas krav
och önskemål tillgodoses genom att våra åtaganden och produkter uppfyller
avtalade villkor.

Kundernas krav tillgodoses genom att vi skall ha en välutbildad och kunnig
personal, samt maskiner, fordon med utrustning som uppfyller ställda krav
på miljö och driftssäkerhet.

Alla arbeten som vi utför skall medföra att våra kunder behåller sitt förtroende
för oss som entreprenör samt att det skall ge rekommendationer för fortsatta
affärer och nya kunder.

Detta skall vi uppnå genom att:
- samtliga berörda är väl medvetna om kundens behov, krav och
  förväntningar på de tjänster som vi levererar, samt att rätt kvalitet
  alltid är den kvalitet som kunden beställt.
- företagsledningen på ett engagerat sätt arbetar för att skapa rätt
  förutsättningar för att de ställda kvalitetsmålen uppnås. Genom att
  ständigt utveckla organisationens kompetens, läggs också grunden
  för ett bra kvalitetsarbete.
- alla medarbetare skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder då
  man upptäcker avvikelser samt rapportera detta vidare så att felen
  kan undvikas i framtiden.

Dela på:
EPiTrace logger